بورس ایران

سرمایه گذاران براي خرید سهام در بورس تهران باید به یک شرکت کارگزاري رسمی عضو بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنند  .مهمترین وظیفه کارگزاران دریافت سفارش خرید و فروش از سرمایه گذاران و انجام معامله براي آنان است. براساس مقررات، انجام معامله سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس در خارج از سیستم معاملات بورس ممنوع است. بنابراین در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مسیر اصلی سرمایه گذاري از طریق کارگزاران است.

روش هاي ارتباط سرمایه گذاران با شرکت هاي کارگزاري بر حسب موقعیت آنها عبارتند از:

- مراجعه حضوري به دفاتر شرکت هاي کارگزاري و یا شعبه هاي آنها در نقاط مختلف کشور

- مراجعه به سایت شرکت کارگزاري

- سیستم پیام کوتاه شرکت هاي کارگزاري

در این قسمت نحوه خرید سهام با توجه به روش مراجعه حضوري شرح داده می شود. سرمایه گذارانی که تمایل دارند از روش اینترنتی یا از طریق ارسال پیام کوتاه در بورس سرمایه گذاري نمایند می توانند به سایت اینترنتی شرکت هاي کارگزاري مراجعه کنند.

- چگونگی خرید سهام:

همه کارگزاران موظف به انجام وظایف خود در چارچوب قوانین و مقررات موجود هستند و سرمایه گذار می تواند براي خرید اوراق بهادار کارگزار خود را با توجه به معیارهایی از قبیل انجام به موقع سفارش، داد و ستد سهام با مناسب ترین قیمت و ارائه خدمات جانبی کارگزار انتخاب کند. سرمایه گذاران در شرکت هاي کارگزاري باید اقدامات زیر را انجام دهند:

افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی:

از آنجا که داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی انجام می شود، لازم است همه خریداران و فروشندگان داراي کد منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. بنابراین هر سرمایه گذاري باید یک بار اقدام به دریافت کد سهامداري نماید. کد معاملاتی، شناس هاي 8 کاراکتري است که براساس مشخصات و اطلاعات فردي سرمایه گذار – از جمله کد ملی وي – و به صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین می شود. این کد در واقع از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عددي تصادفی پنج رقمی، تشکیل شده است. کد معاملاتی سرمایه گذار منحصر به فرد است و هر سرمایه گذار یک کد معاملاتی دارد. دریافت کد معاملاتی از طریق کارگزار و با ارائه مدارك شناسایی (کپی شناسنامه و شماره ملی) امکان پذیر است. آن چنانکه اشاره شد دریافت کد سهامداري یکبار بصورت رایگان و حداکثر 48 ساعت توسط کارگزار صورت می گیرد.

واریز وجه به حساب کارگزار:

پس از آنکه کارگزار براي سرمایه گذار کد سهامداري ایجاد کرد سرمایه گذار باید وجهی را که تمایل به سرمایه گذاري دارد به حساب بانکی شرکت کارگزاري واریز کند.

تکمیل فرم سفارش خرید سهام:

فرآیند خرید سهام بعد از انتخاب و مراجعه به کارگزار با تکمیل فرم درخواست خرید اوراق بهادار شروع

می شود. در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاري، مشخصات سرمایه گذار و نام شرکتی که سرمایه گذار می خواهد سهام آن را خریداري کند، قید می شود.

فرم درخواست خرید از شش قسمت زیر تشکیل شده است:

1- مشخصات کارگزار و تاریخ درخواست

در این قسمت باید نام و کد شرکت کارگزاري و تاریخ تکمیل فرم درخواست خرید درج شود. درج نام شرکت کارگزاري براي مراجعات بعدي سرمایه گذار به کارگزار به منظور دریافت اعلامیه خرید و مدارك دیگر مفید است. درج تاریخ نیز براي پیگیري رعایت نوبت در وارد کردن سفارش به سیستم معاملات، الزامی است.

2- مشخصات سرمایه گذار

 در این قسمت سرمایه گذار باید مشخصات کامل خویش را درج نماید. از آنجا که این مشخصات و اطلاعات مندرج در این قسمت مبناي تعیین کد معاملاتی سرمایه گذار قرار می گیرد، صحیح و کامل بودن آن از اهمیت خاصی برخوردار است. درصورتیکه مغایرتی بین اطلاعات مندرج در فرم درخواست خرید و گواهینامه هاي سهام با مدارك سهامدار وجود داشته باشد، وي در زمان فروش سهام خود با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین درصورتیکه سرمایه گذار در درج شماره ملی خود – که اکنون از اطلاعات ضروري براي اعطاي کد به مشتري محسوب می شود – اشتباه کند، تعیین کد براي سرمایه گذار با تأخیر قابل توجهی مواجه می شود و ممکن است سرمایه گذار متضرر گردد.

3- مشخصات سرمایه گذاري

در این قسمت سرمایه گذار باید مشخص کند که قصد سرمایه گذاري بر روي سهام یا حق تقدم چه شرکتی، به چه میزان و با چه قیمتی را دارد. در مورد انتخاب حق تقدم یا سهم شرکت و میزان سرمایه گذاري، سرمایه گذار باید از قبل تصمیم گیري کند. در مورد قیمت و نحوه درج آن، او می تواند به یکی از روش هاي زیر عمل کند:

درخواست خرید به قیمت بازار:

در این نوع درخواست سرمایه گذار قیمت سهمی را که قصد خرید آن را دارد، در فرم درخواست تعیین نمی کند و در ستون  "حداکثر قیمت" عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید می کند. در این صورت کارگزار با بررسی قیمت هاي پیشنهادي براي فروش سهم مورد نظر در سامانه معاملات، سهم را با مناسب ترین قیمت (پایین ترین قیمت پیشنهاد شده از طرف فروشنده) براي سرمایه گذار خریداري می کند.

درخواست خرید به قیمت معین:

سرمایه گذار می تواند براساس تجزیه و تحلیل ها و اطلاعاتی که درباره سهم مورد نظر خود دارد، قیمت مطلوب خود را تعیین و در ستون  "حداکثر قیمت" درج کند.  در این صورت کارگزار درخواست سرمایه گذار را با قیمت تعیین شده وارد سامانه معاملات می کند و در صورت وجود سفارش فروش با همان قیمت براي سرمایه گذار خرید خواهد کرد.

- درخواست خرید محدود (با سقف قیمت)

در این حالت سرمایه گذار در ستون  "حداکثر قیمت"  مبلغی را به عنوان سقف قیمت تعیین می کند و به کارگزار اجازه می دهد حداکثر تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداري کند.

4- نحوه پرداخت

در این قسمت از فرم درخواست خرید، مبلغ سرمایه گذاري و نحوه پرداخت آن به کارگزار مشخص می شود. در صورتیکه مبلغ سرمایه گذاري به حساب جاري کارگزار واریز شده باشد شماره فیش و چنانچه مبلغ مزبور به وسیله چک پرداخت شود، شماره چک باید در محل تعیین شده درج شود.

5-ملاحظات و توضیحات ویژه

این قسمت براي مواردي در نظر گرفته شده است که سرمایه گذار قصد ارائه توضیحاتی بیشتر از اطلاعات مندرج در فرم را براي کارگزار دارد.

6- تأیید درخواست

پس از تکمیل شدن قسمت هاي اشاره شده، سرمایه گذار و کارگزار محل هاي تعیین شده را در این قسمت امضا می کنند و بدین ترتیب درخواست خرید قطعی می شود. پس از تکمیل و قطعی شدن درخواست خرید، نسخه اول آن به منظور انجام سفارش نزد شرکت کارگزاري باقی می ماند و نسخه دوم آن به مشتري تحویل داده می شود. ذکر ساعت و دقیقه ارائه درخواست نیز ضروري است.

اقدامات کارگزاران پس از دریافت سفارشات خرید سرمایه گذاري:

ورود سفارش به سامانه معاملاتی:

پس از دریافت سفارش خرید از مشتریان، کارگزار سفارش هاي دریافتی را با حفظ نوبت وارد سامانه معاملات می کند.  اولویت بندي درخواست ها در صف تقاضاي خرید سهام ابتدا براساس قیمت هاي پیشنهادي خرید صورت می گیرد و از بالاترین تا پایین ترین قیمت اولویت بندي می شوند. به عبارت دیگر در صف تقاضاي خرید سهام، اولویت با سفارش هایی است که قیمت پیشنهادي بالاتري دارند.  در صورتی که قیمت هاي پیشنهادي خرید در دو یا چند سفارش یکسان باشند صف تقاضا براساس زمان ورود سفارش خرید به سامانه معاملات اولویت بندي می شود و سفارشی که زودتر از دیگر سفارش ها وارد سامانه معاملات شده باشد از اولویت برخوردار است.

بر اساس صف خرید، خریدارانی که بخواهند سهام مورد نظر خود را زودتر بخرند باید قیمت خود را بالاتر

ببرند تا در اولویت قرار گیرند، از این رو یک رقابت بین خریداران در افزایش قیمت وجود دارد.

انجام معامله:

در سامانۀ معاملات صف تقاضاي خرید یا سفارش هاي خرید در مقابل صف عرضه یا سفارش هاي فروش قرار می گیرد، در صورتی که قیمت پیشنهادي خرید و قیمت پیشنهادي فروش برابر شوند معامله به طور خودکار توسط سیستم رایانه اي انجام می شود و سفارش هاي انجام شده از صف عرضه و تقاضا حذف می شوند. براي اطلاع بیشتر به بخش ساز و کار معامله مراجعه شود.

کارگزار باید یک روز پس از انجام معامله اعلامیه خرید که نوعی رسید انجام معامله است به سرمایه گذار بدهد. اعلامیه سند رسمی نیست و در آن تنها اطلاعاتی نظیر تعداد سهام خریداري شده و میزان سرمایه گذاري به همراه کارمزدهاي کسر شده آورده شده است.

همچنین یک روز بعد از انجام معامله سرمایه گذاران می توانند به شرکت کارگزاري مراجعه و گواهی نقل و انتقال و سپرده سهم خود را دریافت کنند. این گواهی در حکم سند سهام خریداري شده است.